Catalog – Hybrid


IMPLANTS
 
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D3.3 L8HY013308
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D3.3 L9.5HY013395
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D3.3 L11HY013311
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D3.3 L13HY013313
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D3.3 L15HY013315
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D3.8 L8HY013808
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D3.8 L9.5HY013895
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D3.8 L11HY013811
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D3.8 L13HY013813
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D3.8 L15HY013815
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D4.5 L8HY014508
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D4.5 L9.5HY014595
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D4.5 L11HY014511
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D4.5 L13HY014513
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D4.5 L15HY014515
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D5.7 L8HY015708
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D5.7 L9.5HY015795
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D5.7 L11HY015711
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D5.7 L13HY015713
ALL-IN-ONE PACK
MYRIAD HYBRID ™ IMPLANT D5.7 L15HY015715
ALL-IN-ONE PACK

COMPONENTS
Code
MYRIAD HYBRID ™ COMFORT CAP REGULARHY090000
MYRIAD HYBRID ™ COMFORT CAP SHORTHY100000
MYRIAD HYBRID ™ TRANSFER CAPHY040000
MYRIAD HYBRID ™ IMPRESSION COPINGHY050000
MYRIAD HYBRID ™ RETRACTION CAPHY110000
MYRIAD HYBRID ™ LABORATORY ANALOGHY060000
MYRIAD HYBRID ™ TEMPORISATION CAPHY070000
MYRIAD HYBRID ™ CASTABLE COPINGHY080000